Vuokrausehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokranantajan, Westmac Oy (jäljempänä vuokraamo) ja vuokranottajan (jäljempänä asiakas) välillä. Vuokratessaan tuotteen asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
1. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET
1.1 Asiakas on vuokrakaluston käyttäjä eikä hänellä ole oikeutta luovuttaa vuokraamaansa kalustoa kolmannelle osapuolelle.
1.2 Vastuu vuokrakalustosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy kaluston palauttamiseen kohdassa palautusehdot määriteltyjen velvoitteiden täyttyessä.
1.3.Vuokrakalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta pyydettyä lupaa.
1.4 Asiakas vastaa vuokrakaluston käytön tapahtuvan lakien , asetusten ja määräysten mukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana vuokrakaluston käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, sakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdollisesti myös muut vuokraukseen liittyvät/aiheutuvat perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50,- käsittelymaksun.
1.5 Asiakkaan tulee huolehtia vuokrakalustosta huolellisesti ja vastuullisesti. Asiakkaan vastuulla ovat kaikki tahallisesta tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneet vahingot. Esim. trailerien sähköosia, esim. valot, ei missään tapauksessa saa upottaa järvi- tai meriveteen. Niin tehdessä asiakas on velvoitettu korvaamaan trailerin koko sähköjärjestelmän tarvittavan uusimisen. Minkä tahansa vahingon sattuessa asiakas ei ole oikeutettu itse korjaamaan vuokrakaluston.

1.6 Vuokrakalusto on aina lukittava, mikäli se jää vartioimatta tai sen läheisyydestä poistutaan

  1. ASIAKKAAN KORVAUS VELVOLLISUUS

2.1 Asiakas korvaa vuokrakalustolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot sekä kadonneet osat ja varusteet voimassa olevan hinnaston mukaan. Vahingon korvaus velvollisuus koskee kalustoa ja sen osia sekä varusteita kokonaisuudessaan.

2.2 Asiakas on vastuussa vuokrakaluston virheellisen käytön tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa mm. Vuokrakaluston virheellinen pysäköinti.

2.3 Asiakas on vastuullinen puhdistamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Vuokrakalustoa palautettaessa irtoroskat ja kaikki vuokrakalustoon kuulumaton on poistettava ja pahasti likaantunut/ kuraantunut kalusto pestävä. Jälkisiivous- tai puhdistus 70,-/h.

2.4 Vuokrakalustossa on liikenne- ja kaskovakuutus 900,- omavastuuosuudella B-kortilla JA BE ajettavat ajoneuvot, 1500,-omavastuu kuorma-autoissa eli C,C1E ja CE-kortilla ajettavissa ajoneuvoissa ja perävaunuissa, Ulkomailla omavastuu 100%. Vakuutukset eivät korvaa asiakkaan kuljettamia esineitä, tavaroita yms.

2.5 Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinko tapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntialla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, tai pienemmissä vaurioissa vuokraamon oman varaosa hinnaston sekä työtuntikorvauksen mukaan. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vaurioista aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään enintään 5 vrk ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman vuokrahinnan mukaan.

2.6 Vakuutusten ulkopuoliset vahingot asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Tämä koskee tilanteita, joissa vuokrakalustoa on käytetty huolimattomasta tai virheellisesti, esimerkiksi jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, kaluston käyttö yli- tai vajaa paineisilla renkailla, tuki-kannatinjalan unohtaminen, lumivahingot varoitusmerkki alueella, kaluston käyttö erikoisen huonokuntoisilla teillä tai alueilla.

2.7 Jos vuokrakalustolle on aiheutettu vahinko tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, korvaa asiakas kaikki vahingot täysimääräisenä.

  1. VUORAAMON VELVOLLISUUDET

3.1 Vuokrakalusto luovutetaan laillisena, käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle.

3.2 Mikäli vuokrakaluston luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti asiakas voi purkaa sopimuksen.

3.3 Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama vuokrakalusto vastaavanlaiseen.

  1. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT VIKATILANTEISSA TAI VAHINGOISSA

4.1 Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina välittömästi ilmoitettava poliisille ja vuokraamoon.

4.1.1 Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle.

4.1.2 Mikäli ilmoitusta poliisille ei ole tehty asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta.

4.2 Vuokrakalustossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa jälkikäteen veloitettavan korvauksen, Veloituksen lisätään asian selvittämiseen kulunut aikaveloitus 40,-/h, myös mahdolliset lisävahingot veloitetaan asiakkaalta.

4.2.1 Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan tai korjauttamaan vuokrakaluston vikoja tai vaatimaan niistä korvausta ilman erillistä sopimusta.

  1. VUOKRAAMON VASTUU VIKATILANTEISSA

5.1 Mikäli tekninen vika ehkäisee vuokrakaluston käytön voi asiakas vaatia vian korjaamista, kaluston vaihtoa tai vuokran alennusta MAX 50% sisään maksetusta vuokrasta tapaus kohtaisesti.

5.2 Sopimusta ei voi purkaa, mikäli vika voidaan kohtuullisessa ajassa korjata tai korvata vuokraamon toimesta vastaavalla kalustolla. vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista.

  1. VUOKRAKALUSTON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

6.1 Palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesta, muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen.

6.2 Vuokrakalusto tulee palauttaa noutopaikkaansa, ellei muuta ole etukäteen sovittu.

6.3 Neuvottelematon myöhästyminen palautuksesta antaa vuokraamolle oikeuden veloittaa vuokrakorvaus yliajalta hinnaston mukaisesti (150€+30€/alkava tunti), sekä veloittaa lisäkorvaus, mikäli tilanne aiheuttaa vuokraamolle vahinkoa.

6.4 Mikäli vuokrakalusto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen.

6.5 Vuokrakaluston palautuksen yhteydessä (jos palautus aukiolon puitteissa) henkilökunta tarkastaan palautettavan kaluston (muussa tapauksessa seuraavan päivän aikana). Kalusto (trailerit)on oltava kytkettynä vetoautoon jotta sähköjärjestelmä voidaan todeta toimivaksi.

6.6 Sovittaessa vuokrakalusto voidaan palauttaa ja lukita myös toiseen toimipisteeseen/ vuokraamon määräämään paikkaan, aukiolon ulkopuolella. Asiakas hyväksyy silloin järjestelyn, että vuokrakalusto tarkastetaan vuokraamon toimesta seuraavan päivän aikana. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa oikeusturvansa, tulee hänen kuvata vuokrakalusto ja säilyttää kuvat vähintään 7vrk ajan.

  1. VUOKRAHINNAN JA VAKUUDEN SUORITTAMINEN

7.1 Vuokra maksetaan noudettaessa hyväksytyllä pankki- tai luottokortilla (tai käteisellä) ellei toisin ole sovittu. Jos kyseessä on yritys maksuehto 7pvä netto ellei muusta ole erikseen sovittu.

7.2 Vuokraamolla on oikeus harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta maksetun ja vahvistetun vuokrahinnan lisäksi tapauskohtaisesti määriteltävä vakuusmaksu tai ennakkomaksu.

7.3 Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta syntyneiden vahingonkorvausten määrän ennen sen palauttamista.

  1. VUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT

8.1 Etukäteen tehdyn varauksen vuokralle ottaja voi peruuttaa maksutta viimeistää 3 päivää ennen vuokrauksen alkua tämän jälkeen peritään 50% vuokran summasta.

  1. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

9.1 Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai vuokraamo arvioi asiakkaan oleva kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa kalustoa asianmukaisesti voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta.

  1. MUUT EHDOT

10.1 Asiakas vastaa siitä, että vuokrakalustoa käyttävällä kuljettajalla on voimassa oleva ajo-oikeus jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa käyttämään ko.kalustoa.

10.2 Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekisteristä.

10.3 Asiakas hyväksyy, että hänen ajokortistaan tai henkilöllisyys todistuksestaan voidaan ottaa valokopio tai voidaan kuvata hänet noutaessaan vuokrakalustoa.

10.4 Asiakkaan tiedot rekisteröidään Westmac Oy:n tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta, luoton valvontaa varten.

  1. RIITAISUUDET

11.1 Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Westmac Oy:n kotipaikan alioikeudessa tai Westmac Oy:n niin tahtoessa vuokralle ottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli vuokralle ottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman paikkansa alioikeudessa.

Up ↑

%d
Verified by MonsterInsights